Informacje ogólne

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Wszyscy użytkownicy niniejszej strony zgadzają się, że dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom i innym obowiązującym przepisom. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj ze strony.

Prawo autorskie

Cała treść zawarta na tej stronie, w tym między innymi tekst, grafika lub kod, jest własnością KW RaceWear. Udziela się zgody na kopiowanie i drukowanie w wersji papierowej części tej witryny wyłącznie w celu złożenia zamówienia w KW RaceWear lub zakupu produktów KW RaceWear. Użytkownik może wyświetlać  z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnie określonych ograniczeń lub ograniczeń związanych z określonym materiałem, pobierać lub drukować fragmenty materiałów z różnych obszarów witryny wyłącznie do własnego niekomercyjnego użytku lub składać zamówienia za pośrednictwem KW RaceWear lub do zakupu produktów KW RaceWear. Każde inne użycie, w tym między innymi reprodukowanie, dystrybucja, wyświetlanie lub przesyłanie zawartości tej strony jest surowo zabronione. Ponadto zgadzasz się nie zmieniać ani usuwać żadnych zastrzeżonych informacji z materiałów pobranych z witryny.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte tutaj (w tym m.in. nazwa KW RaceWear, logo KW RaceWear, logo KW i produktów) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi KW RaceWear Sp. z o.o.. Sp.K.

KW RaceWear Sp. z o.o. Sp.K. nie ponosi odpowiedzialności za loga i treści umieszczane przez klientów na personalizowanych zestawach. Ponadto KW RaceWear Sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z logami firm, do których klient nie posiada praw autorskich.

Wizualizacja

KW RaceWear informuje, że wizualizacje powstałe podczas tworzenia personalizowanych produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od produktu końcowego.

Zrzeczenie się

Niniejsza strona oraz materiały i produkty na tej stronie są dostarczane "tak jak są" i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem, KW RaceWear zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. KW Race Wear nie stanowi ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w serwisie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że ta witryna lub serwer, który udostępnia tę witrynę, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. KW RaceWear nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących korzystania z materiałów na tej stronie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, czasu, niezawodności lub w inny sposób. Powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie.

Ograniczenie odpowiedzialności

KW RaceWear nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody szczególne lub wynikowe, które wynikają z użycia lub niemożności użycia, materiałów na tej stronie lub wydajności produktów, nawet jeśli użytkownik nie został poinformowany o możliwości takiej szkody. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Błędy typograficzne

W przypadku, gdy produkt KW zostanie wymieniony w niewłaściwej cenie z powodu błędu literowego lub błędu w informacjach o cenach otrzymanych od naszych dostawców, KW będzie miał prawo do odrzucenia lub anulowania wszystkich zamówień złożonych na produkty wymienione w nieprawidłowej cenie. KW RaceWear ma prawo odmówić lub anulować takie zamówienia bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone i czy została obciążona twoja karta kredytowa. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona za zakup, a Twoje zamówienie zostanie anulowane, KW RaceWear odda kwotę na twoje konto karty kredytowej w wysokości nieprawidłowej ceny.

Termin, zakończenie

Te zasady i warunki mają zastosowanie do użytkownika po uzyskaniu dostępu do witryny i / lub zakończeniu procesu rejestracji lub zakupów. Te warunki lub dowolne z nich mogą zostać wypowiedziane przez KW RaceWear bez uprzedzenia w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Postanowienia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczeń odpowiedzialności, odszkodowań i innych postanowień pozostają w mocy po wypowiedzeniu.

Ogłoszenie

KW RaceWear może dostarczyć Ci zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogólne zawiadomienie na stronie lub przez pisemną korespondencję dostarczoną pocztą na twój adres zapisany w informacjach na temat konta. Zgodnie z polskim prawem, klient może zwrócić produkty bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (dz. U. 2014r poz. 827 ze zm.), Zwroty nie dotyczą produktów spersonalizowanych.

Korzystanie z witryny

Nękanie w jakikolwiek sposób lub formie na stronie, w tym za pośrednictwem poczty e-mail i czatu lub obscenicznego lub obraźliwego języka jest surowo zabronione. Podszywanie się pod inne osoby, w tym KW RaceWear lub innego licencjonowanego pracownika, hosta lub przedstawiciela, a także innych członków lub odwiedzających na tej stronie jest zabronione. Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem witryny żadnych treści, które są zniesławiające, nieprzyzwoite, zagrażające, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, które mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do ich popełnienia, naruszają prawa jakiejkolwiek strony lub które w inny sposób mogą spowodować powstanie odpowiedzialności lub naruszyć jakiekolwiek prawo. Nie możesz przesyłać treści komercyjnych na stronę lub korzystać z witryny w celu nakłaniania innych do przyłączenia się lub zostania członkiem jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

KW RaceWear nie jest w stanie przeglądać wszystkich komunikatów i materiałów publikowanych lub tworzonych przez użytkowników uzyskujących dostęp do witryny i nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treść tych komunikatów i materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KW RaceWear może jedynie wyświetlać i rozpowszechniać treści generowane przez użytkowników w serwisie, działając jedynie jako bierny kanał dystrybucji i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub działania na stronie. Jednak KW RaceWear zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania komunikatów lub materiałów, które uzna za obraźliwe, zniesławiające lub nieprzyzwoite, oszukańcze, oszukańcze lub wprowadzające w błąd, z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub; inne prawo własności intelektualnej innej osoby lub obraźliwe lub w inny sposób niedopuszczalne dla KW RaceWear według własnego uznania.

Identyfikacja

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić KW RaceWear, ich pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców (zwanych łącznie "dostawcami usług") przed wszelkimi stratami, wydatkami, kosztami, kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z naruszenie niniejszych zasad i warunków lub jakiejkolwiek działalności związanej z kontem (w tym zaniedbania lub bezprawnego zachowania) przez użytkownika lub dowolną inną osobę, która uzyskuje dostęp do witryny przy użyciu konta internetowego.

Linki zewnętrzne

Starając się zapewnić naszym odwiedzającym zwiększoną wartość, KW RaceWear może wybierać różne strony internetowe stron trzecich do linkowania z własnej strony. Jednakże, nawet jeśli strona trzecia jest powiązana z KW RaceWear, KW nie ma kontroli nad tymi powiązanymi stronami, z których wszystkie mają oddzielne praktyki dotyczące prywatności i zbierania danych, niezależnie od KW RaceWear. KW nie ponosi odpowiedzialności za te niezależne polityki lub działania i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość takich stron internetowych. Te połączone witryny są tylko dla Twojej wygody, a zatem masz do nich dostęp na własne ryzyko. Niemniej jednak, KW RaceWear dąży do ochrony integralności swojej strony internetowej i linków umieszczonych na niej, a zatem żąda informacji zwrotnej nie tylko na temat własnej strony internetowej, ale także dla witryn, do których się odnosi (w tym, jeśli dany link nie działa).

Dane firmy

KW RACEWEAR SP. Z O.O. SP.K.

ul. AZALIOWA 8, 42-224 CZĘSTOCHOWA, POLSKA

NIP: PL9492202440, REGON: 362332865, KRS: 0000572820